Maglumat merkeziniň ýylylygy ýaýratmak tehnologiýasy barada çekişme

Maglumat merkeziniň gurluşygynyň çalt ösmegi, maglumat merkezi üçin hemişelik temperaturany we çyglylygy sowadyjy gurşawy üpjün edýän kompýuter otagynda has köp enjamyň döremegine sebäp bolýar. Maglumat merkeziniň energiýa sarp edilişi ep-esli artar, soň bolsa sowadyş ulgamynyň, elektrik paýlaýyş ulgamynyň, ýokary göterijileriň we generatoryň proporsional ýokarlanmagy, bu maglumat merkeziniň energiýa sarp edilmegine uly kynçylyklar getirer. Tutuş ýurt energiýany tygşytlamagy we zyňyndylary azaltmagy goldaýan bir döwürde, maglumat merkezi sosial energiýany kör sarp etse, hökmany suratda hökümetiň we halkyň ünsüni özüne çeker. Diňe maglumat merkeziniň geljekki ösüşi üçin amatly bolman, eýsem sosial ahlaga ters gelýär. Şonuň üçin energiýa merkeziniň gurluşygynda iň köp sarp edilýän mazmuna öwrüldi. Maglumat merkezini ösdürmek üçin masştabyny yzygiderli giňeltmeli we enjamlary köpeltmeli. Muny peseldip bolmaz, ýöne enjamlaryň ulanylyş tizligini ulanmakda gowulaşdyrmak gerek. Energiýa sarp etmegiň ýene bir uly bölegi ýylylygyň ýaýramagydyr. Maglumat merkeziniň kondisioner ulgamynyň energiýa sarp edilişi, ähli maglumat merkeziniň energiýa sarp edilişiniň üçden birinden gowragyny düzýär. Bu meselede has köp tagalla edip bilsek, maglumat merkeziniň energiýa tygşytlaýjy täsiri derrew bolar. Şeýlelik bilen, maglumat merkezinde ýylylygy ýaýratmak tehnologiýalary haýsylar we geljekdäki ösüş ugurlary haýsylar? Jogap şu makalada tapylar.

Howany sowatmak ulgamy

Howany sowatmagyň göni ýaýbaňlandyryş ulgamy howany sowatmak ulgamyna öwrülýär. Howany sowatmak ulgamynda sowadyjy aýlanyş zynjyrlarynyň ýarysy maglumat merkeziniň maşyn otagynyň kondisionerinde, galanlary açyk howany sowadyjy kondensatorda ýerleşýär. Maşyn otagynyň içindäki ýylylyk, sowadyjy aýlanyş turbasy arkaly açyk gurşawda gysylýar. Yssy howa ýylylygy bugarýan rulona, ​​soňra bolsa sowadyja geçirýär. Temperatureokary temperaturaly we ýokary basyşly sowadyjy, gysyjy tarapyndan açyk kondensata iberilýär we ýylylygy açyk atmosfera ýaýradýar. Howany sowatmak ulgamynyň energiýa netijeliligi birneme pes we ýylylyk göni ýel arkaly ýaýraýar. Sowuklama nukdaýnazaryndan esasy energiýa sarp edijisi kompressordan, ýapyk fanatdan we howa bilen sowadylan açyk kondensatordan gelýär. Açyk bölümleriň merkezleşdirilen ýerleşişi sebäpli, tomusda ähli açyk bölümler açylanda, sowadyjylygyň netijeliligini peseldip, ulanyş täsirine täsir etjek ýerli ýylylyk toplanmagy görnüp dur. Mundan başga-da, howa bilen sowadylan açyk enjamyň sesi daş-töweregine uly täsir edýär, bu töwerekdäki ýaşaýjylara täsir etmek aňsat. Tebigy sowadyşy kabul edip bolmaýar we energiýa tygşytlamak birneme pes. Howany sowatmak ulgamynyň sowadyş netijeliligi ýokary bolmasa-da, energiýa sarp edilişi henizem ýokary bolsa-da, maglumat merkezinde iň giňden ulanylýan sowadyş usulydyr.

Suwuk sowadyş ulgamy

Howany sowatmak ulgamynyň gutulgysyz kemçilikleri bar. Käbir maglumat merkezleri suwuk sowadyşa öwrülip başlady we iň köp ýaýran suw sowadyş ulgamy. Suw sowadyş ulgamy ýylylyk çalşygynyň üsti bilen ýylylygy aýyrýar we sowadyjy durnukly. Heatylylyk çalşygy üçin kondensatory çalyşmak üçin açyk sowadyjy diň ýa-da gury sowadyjy gerek. Suw sowadyjy howa bilen sowadylan açyk bölümi ýatyrýar, ses meselesini çözýär we daşky gurşawa az täsir edýär. Suw sowadyş ulgamy çylşyrymly, gymmat we saklamak kyn, ýöne uly maglumat merkezleriniň sowadyş we energiýa tygşytlaýyş talaplaryny kanagatlandyryp biler. Suw sowatmakdan başga-da, ýag sowadyjy bar. Suw sowadyşy bilen deňeşdirilende, ýag sowadyş ulgamy energiýa sarp edilişini hasam azaldyp biler. Nebit sowadyş ulgamy kabul edilse, adaty howanyň sowadylmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýan tozan meselesi indi ýok we energiýa sarp edilişi has pesdir. Suwdan tapawutlylykda, nebit polýar däl madda bolup, elektron integrirlenen zynjyrlara täsir etmez we serweriň içki enjamlaryna zeper ýetirmez. Şeýle-de bolsa, suwuk sowadyş ulgamy bazarda elmydama ýyldyrym we ýagyş bolupdy we az sanly maglumat merkezi bu usuly kabul eder. Suwuk sowadyş ulgamy, çümdürmek ýa-da başga usullar bolsun, hapalaýjy toplanma, aşa çökündiler we biologiki ösüş ýaly kynçylyklardan gaça durmak üçin suwuklygyň süzülmegini talap edýär. Sowuklama diňi ýa-da bugarmak çäreleri bolan suwuk sowadyş ulgamlary ýaly suwa esaslanýan ulgamlar üçin çökündi problemalary belli bir mukdarda bugyň aýrylmagy bilen bejermeli we şeýle bejergi bolsa-da, aýrylmaly we “boşadylmaly”; daşky gurşaw meselelerine sebäp bolup biler.

Bugly ýa-da adiabatik sowadyş ulgamy

Buglanýan sowadyş tehnologiýasy, temperaturanyň peselmegini ulanyp howany sowatmagyň usulydyr. Suw akýan gyzgyn howa bilen gabat gelende bugaryp başlaýar we gaz bolýar. Bugly ýylylygyň ýaýramagy daşky gurşawa zyýanly sowadyjylar üçin amatly däl, gurnama bahasy pes, adaty kompressor gerek däl, energiýa sarp edilişi pes we energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ykdysadyýet we içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak ýaly artykmaçlyklary bar . Buglandyryjy sowadyjy, çygly suw çukuryna gyzgyn howany çekýän uly janköýerdir. Çygly ýerdäki suw bugaranda, howa sowadylýar we çykarylýar. Sowadyjynyň howa akymyny sazlamak arkaly temperaturany dolandyryp bolýar. Adiabatik sowadyş, howanyň adiabatik ýokarlanmagy bilen, beýikligiň ýokarlanmagy bilen howa basyşynyň peselýändigini we howa blokynyň göwrümiň giňelmegi sebäpli daşarky işleýändigini, netijede howanyň temperaturasynyň peselmegini aňladýar. Bu sowadyş usullary maglumat merkezi üçin henizem täze.

Sowuklama ulgamy

Closedapyk sowadyş ulgamynyň radiator gapagy möhürlenýär we giňeldiş tanky goşulýar. Işleýiş wagtynda sowadyjy bug giňeliş tankyna girýär we sowadylandan soň radiatoryň içine gaýdýar, bu sowadyjynyň köp mukdarda bugarmagynyň ýitmeginiň öňüni alyp biler we sowadyjynyň gaýnadýan nokadynyň temperaturasyny ýokarlandyryp biler. Closedapyk sowadyş ulgamy, hereketlendirijiniň 1 ~ 2 ýyl sowadyjy suwa mätäç däldigini üpjün edip biler. Ulanylanda, täsir etmek üçin möhürlenmeli. Giňeltmek üçin gap goýup, giňeltmek üçin ýer goýup, sowadyjy dolduryp bolmaýar. Iki ýyl ulanylandan soň, çykaryň we süzüň we kompozisiýany we doňdurma nokadyny sazlandan soň ulanmagy dowam etdiriň. Howa akymynyň ýeterlik däldigini, ýerli gyzgynlyga sebäp bolýandygyny aňladýar. Clapyk sowadyş köplenç suw sowatmak ýa-da suwuk sowatmak bilen birleşdirilýär. Suw sowadyş ulgamy ýylylygy has netijeli ýaýradyp we sowadyjy netijeliligini ýokarlandyryp bilýän ýapyk ulgamda hem edilip bilner.

Aboveokarda girizilen ýylylygy bölmek usullaryndan başga-da, ajaýyp ýylylygy bölmek usullary bar, olaryň käbiri hatda iş ýüzünde hem ulanylýar. Mysal üçin, sowuk Demirgazyk ýurtlarynda ýa-da deňiz düýbünde maglumat merkezini gurmak üçin tebigy ýylylygyň ýaýramagy kabul edilýär we maglumat merkezindäki enjamlary sowatmak üçin “aşa çuňňur sowuk” ulanylýar. Islandiýadaky “Facebook” -yň maglumat merkezi ýaly, Microsoft-yň deňiz düýbündäki maglumat merkezi. Mundan başga-da, suw sowadyşy adaty suwy ulanyp bilmez. Maglumat merkezini ýylatmak üçin deňiz suwlary, içerki hapa suwlar we hatda gyzgyn suwlar hem ulanylyp bilner. Mysal üçin, Alibaba Qiandao kölüniň suwuny ýylylygyň ýaýramagy üçin ulanýar. Google Finlýandiýanyň hamina şäherinde deňiz suwuny ulanyp maglumat merkezini döretdi. EBay çölde maglumat merkezini gurdy. Maglumat merkeziniň açyk howanyň temperaturasy takmynan 46 gradus.

Aboveokardaky maglumatlar maglumatlar merkeziniň ýylylygy ýaýratmagyň umumy tehnologiýalary bilen tanyşdyrýar, olaryň käbiri henizem üznüksiz gowulaşmak işinde we henizem laboratoriýa tehnologiýalary. Maglumat merkezleriniň geljekde sowatmak tendensiýasy üçin, ýokary öndürijilikli hasaplaýyş merkezlerinden we beýleki internet esasly maglumat merkezlerinden başga-da, maglumat merkezleriniň köpüsi arzan bahadan we energiýa çykdajylary arzan ýerlere göçer. Has ösen sowadyş tehnologiýasyny ulanmak bilen, maglumat merkezleriniň işleýşi we tehniki hyzmaty hasam peseler we energiýa netijeliligi ýokarlanar.


Iş wagty: Awgust-02-2021