Merkezi kondisioneriň tehniki bilimine doly düşüniň

Merkezi kondisioner hyzmatynyň 3 kategoriýasy

1. Barlamak we hyzmat etmek

Equipment enjamlaryň işleýşine we müşderiniň zerurlyklaryna esaslanyp meýilleşdirilen tertipde dürli yzygiderli barlaglary geçiriň.

The eýesiniň operatorlaryny saýtda ugrukdyryň we bölümiň işleýşi we tehniki hyzmaty bilen baglanyşykly amaly tehnologiýalary düşündiriň.

Various dürli zerur goşmaça hyzmatlary bermek.

Main Esasy hereketlendirijiniň we kömekçi enjamlaryň işleýşinde bar bolan meseleler üçin hünärli pikirleri we kämilleşdiriş meýilnamalaryny bermek.

2 öňüni alyş hyzmaty

Inspection gözegçilik we tehniki hyzmat bilen üpjün edilýän mazmun.

The öndürijiniň maslahat berşi ýaly zerur öňüni alyş hyzmatyny ýerine ýetiriň.

● öňüni alyş hyzmaty şulary öz içine alýar: ýylylyk çalşyjynyň mis turbasyny arassalamak, sowadyjy hereketlendirijiniň ýagyny, ýag süzgüç elementini, guradyjy süzgüç we ş.m. seljermek we üýtgetmek.

3. Giňişleýin hyzmat etmek

● iň giňişleýin we düýpli tehniki hyzmat shemasy: ähli yzygiderli gözden geçirmek, goşmaça baha hyzmatlary we gyssagly näsazlyklary düzetmek hyzmatlaryny goşmak bilen.

Equipment enjamlar näsaz bolan ýagdaýynda ähli tehniki hyzmat we bölekleri çalyşmak üçin jogapkärçilik çekiň.

● gyssagly kömek: müşderileriň isleglerine görä müşderilere günüň dowamynda gyssagly hyzmat hyzmatlaryny beriň. Ösen hyzmat ulgamy we ýokary hilli hyzmat işgärleri topary çalt näsazlyklary düzetmegi we iň gysga iş wagtyny üpjün edýär.

Merkezi kondisioner ulgamynyň tehniki mazmuny

1. Merkezi kondisioneriň esasy bölümine hyzmat etmek

(1) kondisioner öýjüginiň sowadyjy ulgamynda sowadyjynyň ýokary basyşynyň we pes basyşynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(2) sowadyjy ulgamdaky sowadyjynyň syzýandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak; Sowadyjynyň üstüni doldurmalymy;

(3) kompressoryň işleýän tokynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(4) kompressoryň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak;

(5) kompressoryň iş naprýa; eniýesiniň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(6) kompressoryň ýag derejesiniň we reňkiniň kadalydygyny barlamak;

(7) kompressoryň ýag basyşynyň we temperaturasynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(8) kondisioner öý eýesiniň faza yzygiderliligini goraýjynyň kadalydygyny ýa-da fazanyň ýitgisiniň bardygyny barlamak;

(9) kondisioner öý eýesiniň sim terminallarynyň gowşakdygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(10) suw akymyny goramak wyklýuçateliniň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak;

(11) kompýuter tagtasynyň we temperatura barlagynyň garşylygynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak;

(12) kondisioner öý eýesiniň kondisioneriniň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak; AC kontaktorynyň we ýylylyk goragçysynyň ýagdaýy gowymy.

2 howa ulgamyny barlamak

Fan fan rulonynyň howa göwrüminiň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň

Fust tozan ýygnanmagy üçin fan rulonynyň yzyna gaýdýan howa süzgüç ekranyny barlaň

Air howa rozetkasynyň temperaturasynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň

3 suw ulgamyny barlamak

Ch Sowadylan suwuň hilini we suwuň çalşylmalydygyny barlaň;

The Sowadylan suw ulgamyndaky süzgüç ekranyndaky hapalary barlaň we süzgüç ekranyny arassalaň;

Water Suw ulgamynda howanyň bardygyny ýa-da işleýşiniň zerurdygyny barlaň;

Out rozetkanyň we gaýdyp gelýän suwuň temperaturasynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;

Water Suw nasosynyň sesiniň we tokynyň dogry işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň;

The Klapanyň çeýe açylyp bilinjekdigini, pos tegmilleriniň, syzma we beýleki hadysalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;

Crack izolýasiýa ulgamyny döwmek, zeper ýetmek, suwuň syzmagy we ş.m. barlaň.

Sowadyjy öý eýesi we tutuş ulgam merkezi kondisioner ulgamynyň tehniki hyzmat proseduralaryna laýyklykda yzygiderli abatlanylýar; Suwuň hilini bejermäge üns beriň; Ahyrky enjam süzgüçini yzygiderli arassalaň; Bejeriş we dolandyryş bölüminiň jogapkär işgäri we işgärleri ýyladyş, sowadyjy, howa çalşygy we kondisioner ulgamlarynyň dolandyryş gözegçilik we tehniki tehnologiýasy bilen doly düşünip we tanyş bolup biler ýaly maksatly okuw alarlar; Işgärleriň daşky gurşaw talaplaryny öwreniň, dolandyryjylar energiýa sarp edilişine üns berip, indiki aý üçin energiýa tygşytlaýyş görkezijilerini düzüp we açyk howanyň temperaturasyny edip biler ýaly, dolandyryş dolandyryş tehniklerine aýlyk energiýa ýitgileri we çykdajylary bilen üpjün ediň. we amallary dolandyrmak tehnikleriniň salgylanmasy üçin her ýyl şol bir aýyň energiýa sarp edilişi. Diňe şu ýol bilen merkezi kondisioner ulgamy tygşytly, energiýa tygşytlaýjy we täsirli ýagdaýda işläp biler.


Iş wagty: Awgust-02-2021