Ösümlik senagat kondisioner çözgütleri

Zawod indi adaty düşünjede önümçilik we gaýtadan işleýän bölümleriň ýönekeý bir görnüşi däl, dolandyryş, gözleg, önümçilik, ammar, logistika, kabul ediş, ofis, restoran, logistika, awtoulag duralgasy we beýleki ýerleri öz içine alýan giňişleýin ugur. Şonuň üçin howa aýlanyşygy we rahatlyk talaplary has ýokary, şonuň üçin köp zawodlar we arassalaýyş ussahanalary bu meseleleri çözmek we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ösümlik senagat kondisionerini ulanarlar.

Weaşaýan gurşawymyz tozan we bakteriýalardan doly. Bu mikroorganizmleriň daşky gurşawa-da ýokary talaplary bar. Köp mikrob gözleg merkezlerinde ösümlik senagat howasyny arassalamak ulgamy gözlegçiler tarapyndan makullanýar. Bu mikroorganizmler hemme ýerde. Adaty wagtlarda hiç zat duýman bileris, ýöne bedenimizde kesel ýa-da agyry bar bolsa, howadaky bakteriýalar ölüme sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, diňe tozansyz we aseptik şertlerde amala aşyrylyp bilinjek köp zat bar. Mysal üçin, arassalaýyş taslamalarynda 10000-den gowrak derejedäki arassalaýjy kondisionerleri gurmaly.

1. Zawod ussahanasy merkezi kondisioner çözgüdi: ýokary netijelilik merkezden gaçyryş bölümi + fan rulon birligi

2. Zawod ussahanasynyň merkezi kondisioner çözgüdiniň artykmaçlyklary:

1. Zawodda sowadyjy kuwwat, howpsuzlyk, ygtybarlylyk we energiýa netijeliligi üçin ýokary talaplar barlygy sebäpli, ýokary netijelilik merkezden gaçyryş enjamyny ýa-da nurbat çillerini saýlamak maslahat berilýär;

2. Uly zawodlarda we ussahanalarda sowadyş kuwwaty çalt ýitýär we iş bahasy gaty ýokary bolýar. Pes iş bahasy bilen suw sowadyjysyny saýlamak maslahat berilýär.

3. Zawodyň merkezi kondisioner çözgüdi bilen ýerine ýetirilmeli şertler:

1. Merkezden gaçyryş bölümi uly meýdany öz içine alýar we gurmak üçin giň gurşaw taýýarlamaly.

2. Zawod suw bilen sowadylan şkaflary ýerleşdirmek üçin belli bir ýer bermeli, howanyň gaýdyp gelmegi üçin ýeterlik ýer bolmaly we sowuk howa kanalynyň potolok ýagdaýy üpjün edilýär.


Iş wagty: Awgust-02-2021