Telekom kabineti üçin ýylylyk çalşyjy

Gysga düşündiriş:

“BlackShields HE” seriýasy atylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin passiw sowadyjy çözgüt hökmünde döredildi. Daşarky howanyň temperaturasyny ulanýar, ýokary netijeli hasaplaýyş akymynda çalşylýar we şeýlelik bilen içerki, sowadylan ýapyk aýlaw döredýän kabinetiň içindäki howany sowadýar. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça giriş

“BlackShields HE” ýylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin passiw sowadyjy çözgüt hökmünde döredildi. Daşarky howanyň temperaturasyny ulanýar, ýokary netijeli hasaplaýyş akymynda çalşylýar we şeýlelik bilen içerki, sowadylan ýapyk aýlaw döredýän kabinetiň içindäki howany sowadýar. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.

Programmaion

   Telekom                                  Elektrik seti       

   Täzelenýän energiýa                 Ulag

Aýratynlyklary, artykmaçlyklary we peýdalary

   Daşky gurşawy goramak

     Passiw sowadyş ulgamy, howa akymynyň rekuperatory tarapyndan howa-howa ýylylyk çalşygyny ulanýar, energiýa sarp edilişini azaldýar

     48VDC janköýerleri, uzak ömri bilen sazlanyp bilinýän tizlik we energiýa tygşytlamak üçin iň az energiýa sarp edilişi;

     Sowadyjy ýok, suwuklygyň syzmagy üçin howp ýok;

   Ansat gurnamak we işlemek

     Easyeňil gurnamagy üpjün etmek üçin ykjam, mono-blok, wilka we oýnamak bölümi;

     Loapyk aýlawly sowadyş enjamlary tozandan we suwdan goraýar;

     Diwara gurnamak arkaly amatly bolar ýaly flanes bilen bezelendir;

     Metaldan ýasalan, RAL7035 bilen örtülen poroşok, poslama garşy we poslama garşy ajaýyp häsiýetler, hash gurşawyna çydamly.

   Akyl gözegçiligi

     Köp funksiýaly duýduryş çykyşy, real wagt ulgam gözegçiligi we adam-kompýuter interfeýsi;

       RS485 we gury kontakt

     Köp gorag funksiýasy bilen öz-özüni dikeltmek;

 Tehniki maglumatlar

   Giriş naprýa .eniýe diapazony: -40-58VDC

   Operasiýa temperatura aralygy: -40 ℃ ~ + 55 ℃ 

   Aragatnaşyk interfeýsi: RS485

   Duýduryş çykyşy: Gury aragatnaşyk

   EN60529: IP55 laýyklykda tozandan, suwdan goramak

   CE & RoHS laýyk

Düşündiriş

Sowatmak

Potensial

W / K.*

Kuwwat

Sarp etmek

W*

Ölçegi

Flanesden başga

(HxWxD) (mm)

Şowhun

(dBA) **

Arassa

agramy

(Kg)

HE0080

80

86.5

860x410x142

65

18

HE0150

150

190

1060x440x195

65

24

HE0190

190

226

1246x450x240

65

30

HE0260

260

390

1260x620x240

72

46

 

* Synag @ 35 ℃ / 45 ℃ ** Sesi synamak: 1,5 metr aralykdan, beýikligi 1,2 m

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary